Na czym polega polityka rachunkowości?

Sprawne i jasne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa to pierwszy klucz do sukcesu i powodzenia organizacji. Działanie firmy na wielu płaszczyznach może wprowadzić chaos w przypadku próby ewidencji wszystkich najważniejszych operacji, które przede wszystkim są narzucone prawnie oraz są potrzebne do bieżących analiz i estymacji przyszłych wyników.

Szczególnym obszarem wymagającym skrupulatności w ewidencji jest księgowość firmy. Prowadzenie rejestrów, zbieranie dokumentacji oraz tworzenie sprawozdań z działalności to bardzo istotna i złożona sprawa. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby utworzyć zbiór zasad obowiązujących podczas trwania roku obrotowego. Taki zbiór zasad i informacji to polityka rachunkowości, która jest podstawowym i głównym dokumentem w firmie - zwłaszcza dla każdego księgowego. Jej zadaniem jest ułatwienie i uporządkowanie pracy z zakresu księgowości.

Sporządzenie polityki rachunkowości powinno być zgodne z prawem, jasne, rzetelne i przejrzyste. Co ważne, jej kształt można aktualizować i rozwijać, kiedy nadchodzi taka potrzeba. Trzeba się natomiast liczyć z tym, że wprowadzenie niektórych zmian w ciągu roku skutkuje zmianami w danym obszarze wstecz. Oznacza to, że wszystkie zaewidencjonowane od początku roku obrotowego do momentu zmiany operacje należy przekształcić na nowe zasady, aby zachować spójność i transparentność prezentacji.

Polityka rachunkowości - podstawowe informacje

Polityka rachunkowości to dokument, który nie jest obowiązkowy dla każdego, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, a tym bardziej dla osób, które opierają swoją ewidencję na podatkowej karcie przychodów i rozchodów czy ryczałcie. Obowiązek sporządzenia polityki rachunkowości mają duże przedsiębiorstwa, tj.:

  • - spółki handlowe,
  • - spółki cywilne,
  • - osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne i jawne osób fizycznych o przychodach netto min. 2 000 000 EUR osiągniętych w ubiegłym roku obrotowym,
  • - banki, fundusze inwestycyjne.

Wszystkie powyższe podmioty prowadzą księgi na podstawie Ustawy o Rachunkowości, której jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania jest informacja dodatkowa. To właśnie w niej powinna znaleźć się jasno opisana polityka rachunkowości, która pomaga w zrozumieniu zapisów w księgach. Na jej postawie możliwe jest prawidłowe zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dokonanie kontroli prawnych i podatkowych przez osoby z zewnątrz firmy lub przeanalizowanie różnych obszarów działalności.

Polityka rachunkowości

Podstawowy cel polityki rachunkowości

Celem polityki rachunkowości jest stworzenie jasnego i przejrzystego zbioru zasad prowadzenia rachunkowości. Zawarte w niej informacje służą nie tylko pracownikom firmy, ale również organom kontroli czy zewnętrznym interesariuszom, jeśli sprawozdania firmy są podawane do publicznej informacji. Dzięki stworzonemu dokumentowi panuje porządek w ewidencjonowaniu i wycenianiu poszczególnych składników sprawozdania finansowego. Tworząc politykę rachunkowości trzeba być świadomym, jak poszczególne decyzje i elementy wpływają na ostateczny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Co zawiera polityka rachunkowości?

Złożone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i możliwość wyboru parametrów w niektórych kwestiach sprawiają, że polityka rachunkowości każdej firmy wygląda i brzmi inaczej. Jednakże różnice wynikają głównie ze zróżnicowanych wyborów, ponieważ każdy dokument powinien posiadać te same elementy.

Najważniejsze jest określenie roku obrotowego, który niekoniecznie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Co więcej, w ciągu jego trwania pojawiają się podokresy (miesiąc, kwartał lub półrocze), które podlegają sprawozdaniom okresowym. Ich długość również musi zostać zawarta w treści polityki rachunkowości.

Każda firma posiada aktywa i pasywa, które musi odpowiednio wycenić. Istnieje kilka metody wyceny, zatem w polityce rachunkowości należy jasno określić, które zasady są stosowane w księgach, ponieważ mają one wpływ na ostateczny kształt sprawozdania finansowego.

Duża liczba operacji i zdarzeń gospodarczych wymaga rozbudowanego planu kont - syntetycznych oraz analitycznych. Ważne jest także, aby ustalić w jaki sposób obliczany jest wynik finansowy.

Nowoczesne prowadzenie rachunkowości odbywa się komputerowo. Z tego też powodu obecnie polityka rachunkowości powinna posiadać wpis o wykazie zbioru danych na informatycznych nośnikach oraz ich powiązaniach. Co więcej bardzo ważna jest ochrona tych danych, a system do tego służący powinien również zostać wspomniany w polityce. Przykładem może być platforma https://www.saldeosmart.pl/, która znacznie usprawnia procesy księgowe i bezpiecznie przechowuje dokumentację. Istotne są również informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji dokumentów i zasadach inwentaryzacji.