Odszkodowanie z OC sprawcy – możliwość uzyskania rekompensaty po wypadku

​Wypadek drogowy wiąże się często z poważnymi konsekwencjami dla poszkodowanego – zarówno zdrowotnymi jak i finansowymi. Odszkodowanie z OC sprawcy może pomóc pokryć wydatki i zabezpieczyć poszkodowanego na przyszłość.

Odszkodowanie z OC sprawcy a odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy

Ubezpieczenia dobrowolne nie są opcją wybieraną przez wszystkich. Wiele osób zakłada, że jest to niepotrzebny koszt, że może nic się nie wydarzy. Wypadki drogowe zdarzają się jednak nawet najbardziej ostrożnym kierowcom. Dlatego też ustawodawca wprowadził obowiązkowe OC. Jego nieposiadanie skutkuje wysokimi karami, zniechęcającymi do zaniechania obowiązku ubezpieczenia.

O co lepiej się ubiegać po wypadku – o odszkodowanie z OC sprawcy czy też bezpośrednio od sprawcy? Sprawca może nie być wypłacalny i wtedy daną kwotę będzie znacznie trudniej uzyskać. Wypłata z OC sprawcy dokonywana jest przed zakład ubezpieczeń – takie roszczenia z większą pewnością zostaną więc uwzględnione pomyślnie dla poszkodowanego. Z drugiej strony jednak, częstą praktyką ubezpieczycieli jest celowe zaniżanie należnej kwoty, w przypadku szkody warto więc zadbać przede wszystkim o zebranie pełnej dokumentacji, dowodów, na wypadek postępowania sądowego.

Warto wiedzieć również, że odszkodowanie z OC sprawcy nie ma nieograniczonego wymiaru. Wypłacona kwota będzie oczywiście zależna od samej szkody, jej następstw, charakteru. Z drugiej strony, zakres odszkodowania podyktowany jest tak zwaną sumą gwarancyjną. Aktualnie kwoty, wyznaczające widełki to 5.210.000 euro za szkody na osobie i 1.050.000 euro za szkody rzeczowe. Zazwyczaj sprawy zamykają się w kwotach niższych, suma gwarancyjna nie stanowi więc w tych wypadkach realnego ograniczenia.

Odszkodowanie z OC sprawcy a roszczenia poszkodowanego

Udział w wypadku drogowym w roli poszkodowanego pociąga za sobą roszczenia. Odszkodowanie z OC sprawcy pokryć może różne rodzaje szkód, zarówno te majątkowe jak i osobowe. O jakich szkodach mowa? Jeżeli w wypadku poszkodowany doznał uszkodzenia ciała, będzie mógł wysunąć roszczenie wynikające z kosztów leczenia, cierpienia fizycznego, psychicznego. Trwały uszczerbek na zdrowiu, uniemożliwiający dalsze podejmowanie pracy fizycznej będzie też uprawniał do renty wynikającej z utraty zarobku a także możliwości zarobkowania i powstałymi z tytułu uszczerbku zwiększonymi potrzebami. W wypadku drogowym najczęściej dochodzi do uszkodzenia a nawet zniszczenia pojazdu poszkodowanego. Odszkodowanie z OC sprawcy może pokryć również tę szkodę. 

Jak otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Starania o odszkodowanie z OC sprawcy rozpocząć należy od ustalenia jego tożsamości. W niektórych sytuacjach może być to trudne, na przykład wtedy, gdy zbiegł on zbiegł on z miejsca wypadku lub odmawia złożenia stosownego oświadczenia. Wtedy niezbędne może być zaangażowanie policji. W ustaleniu numeru polisy pomóc może również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Posiadając oświadczenie sprawcy poszkodowany może zgłosić się do zakładu ubezpieczeń i złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, którego celem jest ustalenie szczegółów związanych ze szkodą, weryfikacja jej rozmiaru i następstw. Co do zasady postępowanie takie ma zostać przeprowadzone w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ale jeśli nie jest to możliwe, całość sprawy może zamknąć się w 9p dniach. Jak już wspomniano, ubezpieczyciele często zaniżają wysokość odszkodowania. Ten sam zakład ubezpieczeniowy rozpatruje reklamację, dlatego też w wielu przypadkach odwołanie nie przynosi oczekiwanego efektu. W związku z tym, niejednokrotnie sprawy o wypłatę odszkodowania kończą się w sądzie.

Artykuł partnera